Grote animo varkenshouders voor Regeling fosfaatreductie

Veel varkenshouders hebben zich bij adviesbureau Flynth aangemeld voor de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij, die op 29 mei in werking is gesteld. Flynth voert de regeling uit in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij is ingesteld om als varkenssector, in 2017, eenmalig een inspanning te verrichten om 1 miljoen kilo fosfaat te reduceren via mengvoeders. De beoogde reductie draagt bij aan het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn. Er is 4 miljoen euro beschikbaar voor de reductie van 1 miljoen kilo fosfaat via mengvoeders.

Varkenshouders kunnen zich voor de regeling nog aanmelden tot 26 juni. ,,Het heeft zeker zin om dit nog te doen,” aldus voorzitter Ingrid Jansen van de POV. ,,We weten nu immers nog niet hoeveel reductie de aangemelde varkenshouders verwachten in 2017. Wij verwachten dat we de inspanningsverplichting van 1 miljoen kilogram fosfaatreductie gaan behalen. Maar we weten het pas zeker zodra de aanvullende informatie door de varkenshouders is aangeleverd.”

Varkenshouders die zich hebben aangemeld, krijgen in de week van 19 juni bericht met daarin verzoek om aanvullende informatie aan te leveren. Hiervoor krijgen zij drie weken de tijd. Als duidelijk wordt dat er meer dan 1 miljoen kilo fosfaat wordt gereduceerd, komen varkenshouders die zich later hebben aangemeld op de ‘reservebank’. Bedrijven die op de reservebank zitten, horen in 2018 of er nog ruimte is voor uitbetaling van een vergoeding. Dit geld valt vrij als andere bedrijven de geschatte reductie niet behaald hebben of als ze niet aan de randvoorwaarden voldoen. Varkenshouders op de reservebank kunnen op basis hiervan zelf de keuze maken of zij dit jaar gaan reduceren of niet. Varkenshouders die zich nog tussen 19 en 26 juni opgeven krijgen half juli definitief bericht of zij nog kunnen meedoen, dus of er nog ruimte is binnen de 1 miljoen kilo reductie.