POV dreigt veehouderij-plannen Brabant aan te vechten

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft de provincie Noord-Brabant opnieuw gewaarschuwd voor een gang naar de rechter en schadeclaims van boeren als de veehouderijplannen van gedeputeerden Johan van den Hout (SP) en Anne-Marie Spierings (D66) worden doorgezet.

POV-voorzitter Ingrid Jansen sprak tijdens de themabijeenkomst over veehouderij in de Brabantse Provinciale Staten het provinciebestuur toe: ,,Wij begrijpen de opstelling van de coalitiepartijen niet. Het Brabantse beleid gaat juist ten koste van honderden gezinsbedrijven, blijkt uit het rapport van Connecting Agri & Food. Dat komt met name door de stalderingsregeling en het vervroegd in werking laten treden van de aangescherpte ammoniakeisen (2022 i.p.v. 2028) van de Verordening natuurbescherming. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het onzeker is of deze maatregelen een positief effect hebben op de natuur. Dat heeft inmiddels ook de Raad van State overwogen.” Jansen kondigde nogmaals aan dat de POV naar de rechter stapt als de plannen in Brabant worden doorgevoerd. Zij ziet goede juridische kansen voor de POV.
Ook wees zij het provinciebestuur op het wetenschappelijk onderzoek van Hanenkamp et al waarin wordt gesteld dat het Nederlandse ammoniakbeleid niet effectief is. POV waarschuwde het provinciebestuur verder op de kans op schadeclaims van veehouders. ,,Zonder ordentelijke onderbouwing wilt de provincie stallen die aan het Besluit emissiearme huisvesting voldoen en gebouwd zijn in of voor 2007 in 2022 de verplichting opleggen om te voldoen aan de 85% reductie eis (BBT++). Een schadeclaim kan hiervoor bij de provincie worden neergelegd.”
Ten aanzien van de stalderingsregeling is volgens de POV sprake van rechtsongelijkheid. Jansen noemt ook de juridische houdbaarheid van de BZV onzeker. Als laatste vraagt de POV zich af of de maatregelen in overeenstemming zijn met het Europese GLB-beleid.

,,De plannen van Gedeputeerde Staten hebben de verhoudingen in Brabant nog verder op scherp gezet. Met boeren aan de ene kant en de burgercomités aan de andere kant,” constateerde Jansen. Zij noemt de situatie in Brabant dan ook ,,zeer zorgelijk. Wij moeten in Brabant op een andere manier een politieke doorbraak forceren om de gepolariseerde verhoudingen te herstellen. Wij stellen voor dat de provincie een mediator aanstelt om de verhoudingen tussen de boeren enerzijds en burgercomités anderzijds te normaliseren.”