Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COPRAY COMMUNICATIE & MEDIA
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven de volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
Offerte: de Offerte die Copray heeft opgesteld, waarin wordt aangegeven waar de uit te voeren Opdracht uit bestaat, alsmede welke vergoeding Klant hiervoor verschuldigd is;
Opdracht: de door de Partijen overeengekomen dienstverlening;
Klant: de Partij die met Copray de Overeenkomst aangaat;
Copray: Copray Communicatie & Media, gevestigd te (6681 CW) Bemmel, aan De Houtakker 51, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 51653079;
Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen;
Partij: Copray dan wel Klant;
Partijen: Copray en Klant gezamenlijk;
2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Copray en Klant waarop Copray deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Copray, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Copray en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Copray, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Copray worden herroepen.
2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant ondertekende Offerte door Copray retour is ontvangen. Het staat Copray vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Copray daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Copray anders aangeeft.
4. Een samengestelde Offerte verplicht Copray niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Ingeval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties en/of consequenties voor het tijdstip van voltooiing zal hebben, zal Copray de Klant hierover tevoren inlichten.
3. Copray kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Klant meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de Overeenkomst, indien Klant hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Copray.
5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Pagina 2 van 13
1. Copray zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Copray kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. Copray bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Copray het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van Klant.
3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Copray aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Copray worden verstrekt.
4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Copray verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Copray zijn verstrekt, heeft Copray het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Copray de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
8. Klant is bij de uitvoering van de overeenkomst door Copray gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Copray mogelijk te maken.
9. Bij niet-naleving door Klant van het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is Klant in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Copray nodig is. Copray is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat Klant dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Copray de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
6 CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN
1. Is Klant een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen zijn verstrekt.
2. Tenzij anders overeengekomen, hebben Abonnementen een looptijd van twaalf (12) maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur.
3. De prijzen voor Abonnementen worden door Copray vooraf op jaarbasis bij Klant in rekening gebracht.
4. Na afloop van de periode als bedoeld in lid 2 wordt het Abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste drie (3) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt.
7 VERGOEDING
1. De prijzen in de Offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd en het uurtarief van Copray.
3. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Copray gerechtigd de vergoeding of het uurtarief aan te passen.
4. Klant is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de vergoeding of het uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het vergoeding of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
8 BETALING
1. Copray zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een digitale factuur sturen aan Klant. Klant stemt in met digitale facturatie.
Pagina 3 van 13
2. Betaling van de door de Copray verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of klachten in de zin van artikel 10, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Klant is al hetgeen Klant aan Copray verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Copray is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of kosten.
5. Het is Copray toegestaan Klant bij vooruitbetaling te factureren. Het is Copray tevens toegestaan pas met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag door Copray is ontvangen. Het uitblijven van betaling kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor risico komt van Klant.
6. Copray heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Copray kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
8. Copray kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
9 RENTE EN INCASSOKOSTEN
Indien Klant na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Klant de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Klant in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, zulks met een minimum van € 250,-.
10 KLACHTEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over een factuur dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Copray. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Copray in staat is adequaat te reageren.
2. In geval van een terechte klacht, heeft Copray de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door Klant betaalde vergoeding.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Copray slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
11 OPZEGGING EN ANNULERING
1. Overeenkomsten met een vooraf overeengekomen duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
2. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan Klant te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen door Klant, heeft Copray recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies over de (resterende) opzegtermijn, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan Copray zijn toe te rekenen. De compensatie mag door Copray worden gebaseerd op de gemiddelde omzet over de laatste drie maanden. Voorts is Klant alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Klant.
12 ONTBINDING
1. Copray is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Pagina 4 van 13
2. Ieder der Partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling verleend wordt, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie, reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen. De Partij die de overeenkomst aldus beëindigt is nimmer tot schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden.
3. Indien Copray ten aanzien van beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in de voorgaande leden reeds diensten heeft verricht, vormen deze diensten en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaanmaking, tenzij Copray ten aanzien van die diensten in verzuim is. Bedragen die Klant aan Copray verschuldigd is ingevolge ontvangen diensten blijven, ongeacht of Klant daarvoor reeds is gefactureerd, onverminderd verschuldigd en worden op moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
1. Indien Copray aan Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Klant op eerste verzoek van Copray gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
2. Waar noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden van originele bescheiden die Klant aan Copray ter beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in het dossier van Copray. Indien en voor zover Klant dit verzoekt, worden deze bescheiden aan Klant geretourneerd tegen het einde van de Overeenkomst.
3. Copray zal de door Klant in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Klant tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 2 bedoelde zaken. Klant dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
14 AANSPRAKELIJKHEID
1. Copray aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. Copray is slechts aansprakelijk jegens Klant (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Copray toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
3. Iedere aansprakelijkheid van Copray voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Copray gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
4. Copray heeft te allen tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
5. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Copray op grond van de vorige leden kan worden vergoed, is gemaximeerd op het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Klant aan Copray is betaald.
6. In afwijking van hetgeen onder 5. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 2 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde gedeelte van de overeengekomen vergoeding.
7. De aansprakelijkheid van Copray wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Copray onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Copray ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Copray in staat is adequaat te reageren.
8. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Copray of haar bedrijfsleiding.
9. Klant vrijwaart Copray voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.
10. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Copray ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
Pagina 5 van 13
15 VRIJWARINGEN
1. De Klant vrijwaart Copray voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien Klant aan Copray informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Klant Copray voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
3. Klant vrijwaart Copray voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Copray onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
4. Klant vrijwaart Copray tevens voor aanspraken van derden waarbij Copray als medepleger van Klant wordt aangemerkt.
5. Klant vrijwaart Copray voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan Klant toerekenbaar is.
16 OVERMACHT
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van Copray of personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Copray kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
2. Copray heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Copray zijn verplichtingen had moeten nakomen.
3. Voor zover Copray ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Copray gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
17 GEHEIMHOUDING
1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Copray zal de verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door haar ingeschakelde derden.
2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Copray, indien deze voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Klant verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.
3. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
18 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Copray zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens Copray ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot licenties, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Copray en/of haar licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.
3. De door Klant volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, ontwerptekeningen, concepten, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen
Pagina 6 van 13
auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Klant bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
4. Copray behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
19 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Copray in verband met het verrichten van werkzaamheden door Copray in ieder geval een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
20 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen Copray en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Er is sprake van een geschil, indien ten minste een van beide Partijen van mening is dat zulks het geval is. Alle geschillen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
21 OVERIGE BEPALINGEN
1. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van "schriftelijk", mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
2. Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Copray de andere Partij. Copray mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst echter overdragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van Klant.
HOOFDSTUK 2 ADVERTENTIES
De in dit hoofdstuk 2 vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing in het geval Copray advertenties levert aan Klant. De bepalingen van hoofdstuk 2 prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van hoofdstuk 1 en 2.
22 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen (voor zover in deze Algemene Voorwaarden geschreven met een hoofdletter) de volgende betekenis:
Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een Klant;
Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;
Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;
Aanleverdatum: uiterste datum waarop Copray nog druk gereed materiaal van Klant voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;
Media-uiting: een offline of online communicatiemiddel;
Plaatsingskosten: de door de Klant verschuldigde vergoeding voor de geleverde diensten;
Bijlage: commerciële bijlage in of bij een door Copray uitgegeven tijdschrift;
23 VOORSCHRIFTEN AANLEVERING
1. Indien Klant aan Copray niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of -materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft Copray het recht aan Klant de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
2. Het Advertentiemateriaal dient in het bezit van Copray zijn voor de door Copray vastgestelde Aanleverdatum van (de editie van) de betreffende media-uiting. Copray behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Aanleverdatum in het bezit van Copray is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd het recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel het recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.
3. Copray neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Klant ter beschikking gestelde materiaal. Copray aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.
Pagina 7 van 13
4. Copray houdt het Advertentiemateriaal tot maximaal een jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager met het bestand zelf gearchiveerd. Copray is echter niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.
24 AFWIJZING / OPSCHORTING
1. Copray is te allen tijde gerechtigd om de levering van diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties of Bijlages alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het tijdschrift en/of de Website waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van Copray.
2. Copray behoudt zich daarnaast het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door Copray. Weigering tot uitvoering van de Overeenkomst op bovenstaande gronden laat de verplichting van Klant de overeengekomen vergoeding te betalen, onverlet.
25 GARANTIE / VRIJWARING DOOR OPDRACHTGEVER
1. Klant garandeert dat de bij Copray aangeleverde Advertenties respectievelijk Bijlages, alsmede de inhoud van de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst, voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen van de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA (beschikbaar op www.stichtingrota.nl), Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (K.O.A.G.) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). Copray heeft het recht om de Opdracht die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet te weigeren, Klant blijft in dat geval jegens Copray gehouden om de overeengekomen advertentieruimte te betalen.
2. Indien en voor zover de Klant bij het gebruik van de Diensten gebruik maakt van cookies, garandeert Klant dat zij, alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n), daarbij voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 11:7a Telecommunicatiewet.
26 UITVOERING OPDRACHT VERPLICHTINGEN COPRAY
1. Wanneer een Opdracht na Aanleverdatum door Copray wordt ontvangen, behoudt Copray zich het recht voor om deze Opdracht te weigeren. Niettemin zal Copray zich inspannen de Opdracht uit te voeren evenwel zonder dat zij aansprakelijk is in geval zij daarin niet zou slagen.
2. Copray streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden Advertentiemateriaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. Klant moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Copray gaat uit van het digitale bestand. Indien Klant een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van Copray, een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.
3. Copray is gerechtigd om een Advertenties die voor een bepaalde editie van een Media-uiting zijn gereserveerd, naar een volgende editie van die Media-uiting te verplaatsen.
4. Eventuele klachten ten aanzien van door Copray geleverde diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende Media-uiting schriftelijk aan Copray ter kennis zijn gebracht. Voor de diensten waarbij het Advertentiemateriaal na de Aanleverdatum aan Copray ter beschikking wordt gesteld, worden indien de Overeenkomst nog kan worden uitgevoerd, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door Copray hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5. In het geval dat een startdatum door Copray wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Klant bestaan uit het alsnog uitvoeren door Copray van de Overeenkomst voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende diensten aan de Klant, zulks in goed overleg tussen Klant en Copray.
27 ANNULERING
1. Annulering van een Overeenkomst met betrekking tot Advertenties die is overeengekomen voor een vastgestelde duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd of geannuleerd.
2. Bij annulering door de Klant van een eenmalige Advertentie, is Klant de navolgende vergoeding verschuldigd aan Copray. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:
Pagina 8 van 13
Dagen gelegen tussen annulering en Aanleverdatum Advertentie
Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding
31 dagen of meer
0%
Tussen 30 dagen en 15 dagen
50%
Tussen 14 en 7 dagen
75%
Minder dan 6 dagen
100%
3. Ter zake zijn de Aanleverdata van toepassing. Voor Bijlages gelden dezelfde voorwaarden op basis van de Aanleverdatum Bijlages.
4. In geval van eenzijdige beëindiging door de Klant van de Overeenkomst waarbij Copray ten behoeve van de te leveren diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht, is Klant verplicht aan Copray de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in lid 2.
HOOFSTUK 3 GRAFISCHE PRODUCTIES
De in dit hoofdstuk 3 vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing in het geval Copray grafische producties levert aan Klant. De bepalingen van hoofdstuk 3 prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van hoofdstuk 1 en 3.
28 ZET-, DRUK- OF ANDERE PROEVEN 1. Klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Copray ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Copray terug te zenden. 2. Goedkeuring van de proeven door Klant geldt als erkenning dat Copray de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 3. Copray is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 4. Elke op verzoek van Klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 29 AFWIJKINGEN 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: a. oplage tot 20.000 eenheden: 10% b. oplage van 20.000 en meer: 5% 5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Copray ter inzage. Copray zal Klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. 7. Afwijkingen in de overige door Copray gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Copray ter inzage. Copray zal Klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
Pagina 9 van 13
30 DOOR OPDRACHTGEVER AANGELEVERDE MATERIALEN EN PRODUCTEN 1. Indien Klant met Copray is overeengekomen, dat Klant materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Klant zal hiertoe instructies van Copray vragen. 2. Klant is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Klant zal hiertoe de opgave van Copray vragen. Klant staat er voor in, dat Copray een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Copray houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 3. Copray is niet gehouden de van Klant ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 4. Copray kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de Overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Copray onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door Klant aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Copray getoonde monster en de later door Klant voor de oplage aangeleverde materialen of producten. 5. Copray staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien Klant niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 6. Klant is gehouden Copray op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. 7. Copray is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door Klant aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. Klant is op verzoek van Copray gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij Copray af te halen. 31 WIJZE VAN LEVERING; EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Copray zijn bedrijf uitoefent. 2. Copray is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. 3. Klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst door Copray te leveren zaken. 4. Iedere levering van zaken door Copray aan Klant geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat Klant al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Klant, tenzij franco levering is overeengekomen. Klant draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Copray door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 6. Copray is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van Klant.
32 ONDERZOEK BIJ AFLEVERING 1. Klant is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Copray de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Copray er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Klant dient dit onderzoek en de kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering. 2. Copray is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 3. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen Partijen als deugdelijk indien Klant in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 4. De prestatie van Copray geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Klant het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Pagina 10 van 13
HOOFDSTUK 4 EVENTS
De in dit hoofdstuk 4 vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing in het geval de Overeenkomst tussen Copray en Klant een deelname aan een Event betreft. De bepalingen van hoofdstuk 4 prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van hoofdstuk 1 en 4.
33 DEFINITIES
In dit hoofdstuk hebben de gebruikte begrippen de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.
Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Copray de ruimte verhuurt waar het Event wordt gehouden;
Accommodatie: de ruimte waar het Event plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld;
Deelnamebevestiging: de door Copray opgestelde schriftelijke bevestiging, die Copray verzendt naar aanleiding van een door de Klant toegezonden bindend inschrijfformulier;
Event: seminar, congres, tentoonstelling, manifestatie of evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten;
Inschrijfformulier: het document waarmee de Klant aangeeft te willen deelnemen aan een Event en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Artikelen: de artikelen die door de Klant op het Event worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd;
Standhouder: de Klant die met een Standruimte deelneemt aan een Event;
Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de Klant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door Copray worden aangegeven;
Deelnamekosten: alle door de Klant aan Copray verschuldigde kosten in verband met zijn deelname aan een Event;
34 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst tot deelname aan het Event tussen Copray en Klant komt tot stand door: a) ondertekening van een Offerte door de Klant of b) de toezending van een Inschrijfformulier door Klant aan Copray.
2. De Overeenkomst houdt in dat de Klant tegen betaling van de deelnamekosten toegang heeft tot een Event dan wel dat Copray, tegen betaling van de deelnamekosten, een bepaalde Standruimte ter beschikking stelt aan een Standhouder gedurende het Event.
3. Copray behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het Inschrijfformulier af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.
4. Na insturing van het door de Klant ondertekende Inschrijfformulier dan wel de door de Klant ondertekende Offerte kan de Klant zijn inschrijving slechts annuleren in de gevallen en onder de voorwaarden genoemd in artikel 38.
35 DATA, TIJDEN EN ACCOMMODATIE
1. Copray kan de voor het Event vastgestelde data, tijden en/of Accommodatie wijzigen, dan wel besluiten een Event geen doorgang te doen vinden.
2. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of Accommodatie blijft de Overeenkomst onverkort van kracht.
3. In geen geval kan de Klant jegens Copray aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
36 INDELING EVENT
1. Standhouder heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de Standruimte zoals door Copray in de deelnamebevestiging vastgesteld. De door Copray vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de Standruimte zijn bindend.
2. Copray is te allen tijde vóór aanvang van het Event gerechtigd de indeling van het Event te herzien en daarbij de aan de Klant toegewezen Standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. Copray spant zich er in een zodanig geval voor in de Klant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe Deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke Deelnamekosten.
3. Door de Klant te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, komen voor rekening van de Klant.
Pagina 11 van 13
4. Annulering door de Klant naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 38 genoemde gevallen.
37 BETALING
1. Copray heeft het recht te factureren zodra de Overeenkomst tot deelname aan een Event tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.
2. Indien de Klant de Deelnamekosten of enig ander aan Copray verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van het Event heeft voldaan is Copray gerechtigd, na schriftelijke ingebrekestelling, de Klant de toegang tot de (opbouw van) het Event te ontzeggen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de Klant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Copray verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot het Event en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.
38 ANNULERING EN ONTBINDING
1. Klant, niet zijnde Standhouder, heeft tot 15 dagen voor de (eerste) datum van het Event het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren. De Deelnamekosten wordt dan kwijtgescholden. Bij annulering binnen 14 dagen blijven de Deelnamekosten verschuldigd. Klant is tot en met de (eerste) dag van het Event gerechtigd een vervanger aan te melden; dit geldt niet als annulering.
2. Naast de gronden als genoemd in lid 4 van dit artikel, kan de Standhouder zijn Overeenkomst slechts annuleren met inachtneming van de volgende schadevergoeding:
a. Annulering tot 185 dagen voor aanvang van het Event: 50% van de Deelnamekosten;
b. Annulering tot 120 dagen voor aanvang van het Event: 75% van de Deelnamekosten;
c. Annulering van 119 dagen voor, tot de dag van aanvang van het Event: 100% van de Deelnamekosten.
3. Onder “aanvang van het Event” wordt verstaan de eerste dag van het Event. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.
4. Indien Copray de Standhouder, na herindeling door Copray, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 36 lid 2), heeft de Standhouder het recht de Overeenkomst kosteloos te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van Copray inhoudende de alternatieve standruimte(n).
5. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst Copray gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan het Event door de Klant op enigerlei wijze schade aan Copray, het Event of overige Klanten zal kunnen toebrengen, heeft Copray het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Klant blijft alsdan de volledige Deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Copray gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Copray tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
6. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door Copray van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de Klant.
39 AANVULLENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN
1. Copray kan, al dan niet tegen betaling door de Klant, ten behoeve van het Event aanvullende producten en diensten bieden.
2. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Copray de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt Copray zich het recht voor zonodig de gegevens van de Klant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de Klant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.
3. Indien de Klant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van Copray – tot het expositieprogramma van het betreffende Event behoren.
40 STANDBOUW
1. De Standhouder is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de Accommodatieverhuurder is bepaald.
2. Bij de inrichting van de Standruimte dient de Standhouder zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Copray uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
Pagina 12 van 13
3. Op verzoek van Copray dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op het door Copray aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Copray te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de opbouwwerkzaamheden worden aangevangen. Copray behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
4. Indien de inrichting en/of opbouw van de Standruimte, naar het oordeel van Copray niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Copray voor rekening en risico van de Standhouder al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.
5. Het is de Standhouder niet toegestaan tijdens de openingstijden van het Event goederen aan of af te voeren.
6. De Standhouder draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Copray neemt geen goederen van de Standhouder in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.
7. De Standhouder is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de Standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de Accommodatieverhuurder is bepaald.
8. De Standhouder is verplicht de Standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Copray en/of de Accommodatieverhuurder komen voor rekening van de Standhouder.
41 TE EXPOSEREN ARTIKELEN
1. De Standhouder is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van het Event de Standruimte met een voldoende assortiment Artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.
2. De Standhouder is niet gerechtigd in de Standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de Overeenkomst en/of tot het expositieprogramma van het Event behoren.
3. De goederen van de Standhouder zijn en blijven gedurende de gehele periode van het Event, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Copray sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de Standhouder.
4. Standhouder is niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
42 GEBRUIK VAN DE STANDRUIMTE
1. De Standhouder is niet gerechtigd:
a. de Standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst is omschreven;
b. een zodanig gebruik van de Standruimte te maken, dat andere Standhouders of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Copray;
c. in of bij de Standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Copray en de Accommodatieverhuurder. De Standhouder dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven;
d. in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Copray toegestaan of ter beschikking gesteld;
e. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn Standruimte;
f. Buiten, boven of op de achterzijde van de Standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;
g. buiten de Standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden;
h. fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen Standruimte;
i. entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke;
j. in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Copray, schadelijk kunnen zijn voor het Event in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van het Event schade toe kunnen brengen.
2. De Standhouder dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn Standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de Accommodatieverhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.
Pagina 13 van 13
43 AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien de Klant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Copray gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:
a. het ontzeggen van de toegang tot het (opbouw van het) Event;
b. de Standruimte van de Standhouder te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de Klant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
c. de Klant deelname aan volgende Events te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de Klant tot betaling van de volledige Deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.
2. Copray is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de Klant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten