×

Dierenwelzijn automatisch monitoren: van stal tot slacht

Dinsdag 07 februari 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
In zes slachthuizen verspreid over Europa zetten onderzoekers en bedrijven nieuwe technologieën op om een aantal op dieren gebaseerde, wetenschappelijk gevalideerde welzijnsindicatoren automatisch te monitoren. Ze doen daarvoor een beroep op artificiële intelligentie, camerasystemen, en beeld- en geluidsanalyse, en ze ontsluiten en integreren ook bestaande data(bases). Het aWISH-project kent een looptijd van vier jaar. “Door deze data te integreren kunnen we voor elk dier objectief, continu en automatisch info verzamelen”, stelt Dr. Jarissa Maseleyne, aWISH-coördinator.
 
De indicatoren die ze opvolgen, leveren informatie op over de welzijnsstatus van de dieren op het landbouwbedrijf, of tijdens het (uit)laden, tijdens transport of tijdens de slacht. Een slimme feedbacktool moet de betrokkenen veehouders, laders, transportfirma’s en slachthuizen in de keten informeren over hun scores. Liefst 24 partners uit dertien Europese landen nemen deel, waaronder dus ook zes slachthuizen uit Frankrijk, Nederland, Spanje, Polen, Oostenrijk en Servië. aWISH staat voor Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’ en krijgt financiering van Horizon Europe. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) coördineert het project dat moet leiden tot verdere verbetering van het dierenwelzijn van slachtdieren.
 
Technologieën en welzijnsindicatoren
Jaarlijks worden in de EU meer dan 130 miljoen varkens en ruim vijf miljard kippen geslacht voor voedselproductie. Dat maakt van de vleeskuikens- en varkenssector belangrijke economische segmenten in Europa. Tegelijk kan de grote schaal van deze veehouderijen vragen oproepen met betrekking tot dierenwelzijn. Die vragen vallen te beantwoorden via een correcte, betaalbare, automatische monitoring met nieuwe technologieën gecentraliseerd in het slachthuis.
 
Concreet zet aWISH in op het testen en ontwikkelen van camerasystemen, artificiële intelligentie (AI) en technologie voor beeld- en geluidsanalyse, met het doel om specifieke gevalideerde indicatoren op grote schaal automatisch te scoren. Bij varkens gaat het bijvoorbeeld om staartletsels die soms optreden bij staartbijten in de stal, schrammen op het karkas die ontstaan tijdens transport naar het slachthuis en letsels op de lever of longen. Bij kippen over voetzooldermatitis die ontstaat in de stal of vleugelbreuken die de dieren kunnen oplopen tijdens het vangen. Stress voor de slacht wordt dan weer opgevolgd en gescoord via geluidsanalyses.
 
Bestaande data integreren
Behalve op het testen en verder ontwikkelen van deze nieuwe technologieën zet het project in op het ontsluiten en integreren van bestaande data uit de stal. Zo wordt in Europa door veehouders al veel informatie verzameld over diergezondheid, antibioticagebruik, voederopname en stalklimaat. Dr. Jarissa Maseleyne, (ILVO), aWISH coördinator: “Deze gegevens integreren we en zullen we vervolgens gebruiken om de verschillende partijen waarmee het dier in aanraking kwam feedback en advies te geven over ‘goede praktijken’. Zo willen we uiteindelijk het dierenwelzijn op zowel boerderij- als ketenniveau verbeteren.”
 
Zes pilots
De zes ‘pilots’ in Frankrijk, Nederland, Spanje, Oostenrijk, Polen en Servië worden geleid door multidisciplinaire teams van onderzoekers en technologie-ontwikkelaars. Zij zullen zowel bestaande als nieuwe monitoringstechnologieën in hun pilot implementeren en testen, gegevens over dierenwelzijn in hun regio verzamelen en de aWISH-feedbacktool die de betrokken partijen meteen moet informeren over hun scores testen. Het plan is om de kennis en ervaringen van deze teams breed te delen in Europa. In eerste instantie wordt gefocust op vleeskuikens en varkens. Later zijn ook toepassingen bij andere soorten vee, zoals runderen of kalkoenen mogelijk.
Het aWISH-project wordt gefinancierd door Horizon Europe en loopt sinds 1 november 2022 en voor een periode van vier jaar.